Nauczanie języka polskiego jako obcego

Zapraszamy na 1. edycję studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego, organizowanych przez Zakład Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

 

Termin rekrutacji: do 15.09.2018 r.

Początek studiów: październik 2018

Opłaty: opłata semestralna wynosi 1000 złotych, a całościowa – 3 000 złotych.

 

Wymagania wstępne:

  • dyplom ukończenia studiów filologicznych pierwszego lub drugiego stopnia
  • w przypadku obcokrajowców – staranna polszczyzna w mowie i piśmie

 

Warunki rekrutacji:

rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Dokumenty:

warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia jest dokonanie elektronicznej rekrutacji, a następnie złożenie przez kandydata odpowiednich dokumentów wymienionych w zakładce Dokumenty lub Cudzoziemcy:

Limit przyjęć:

Minimalna liczba: 15 osób

Maksymalna liczba: 30 osób

 

Czas trwania, godziny:

zajęcia dydaktyczne odbywają się przez trzy semestry w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje ogółem 480 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin praktyk, realizowanych w/po trzecim semestrze. Praktyki odbywają się w Szkole Letniej PANS (lipiec-sierpień). Osoby zatrudnione w placówkach oświatowych na stanowisku nauczyciela języka polskiego jako obcego mogą zaliczyć praktyki, przedstawiając odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy oraz opinię przełożonego.

 

Opis studiów:

celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze lektorów języka polskiego jako obcego na kursach językowych w Polsce (w prywatnych szkołach językowych, na uczelniach wyższych), a także w placówkach zagranicznych. Studia skierowane są także dla pracujących w polskich szkołach nauczycieli języka polskiego, którzy uczą polskie dzieci z doświadczeniem migracyjnym, lub dzieci cudzoziemców.  Program studiów opiera się na trzech modułach: literacko-kulturowym, językowym i metodycznym. Pierwszy z nich obejmuje zagadnienia ze współczesnej literatury polskiej, również dla dzieci i młodzieży, problematykę szeroko rozumianych tekstów kultury polskiej XX i XXI wieku oraz tematykę dotyczącą ważnych i decydujących wydarzeń w historii Polski. Blok językowy tworzą przedmioty dotyczące współczesnego języka polskiego, gramatyki praktycznej, kultury języka, norm zachowań językowych, dykcji i emisji głosu oraz języka polskiego w kontekście języków europejskich. Uczestnik studiów uzyskuje też wiedzę z metodyki nauczania podsystemów języka oraz sprawności językowych, nauczania języka specjalistycznego, planowania lekcji i kursu języka polskiego, kultury w nauczaniu języka, certyfikacji oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu języka oraz wiedzy o Polsce.

 

Kontakt:

po wydrukowaniu formularza z rejestracji elektronicznej należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Instytutu Humanistycznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, ul. Książąt Lubomirskich 4, Kolegium Wschodnie pokój 110 A

telefon: +48 16 735 52 23

e-mail: anglistyka@pansp.pl